Kurumsal Bütünsel Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma

Amaç

.Kuruluşun verimlilik ve büyüme stratejileri ile finansal iş sonuçlarını iyileştirmek ve işletme değerini artırmak
.Müşteriye sunulan değeri artırmak
.Stratejik amaçlarla uyumlu iş süreçlerinin ve organizasyonunun yeniden tasarlanması ve yalınlaştırılması
.Doğru ve ortak kültür ile hareket eden insanların yetkinliklerinin geliştirilmesi


Amaç: İşletme Değerini Artırmak

Verimlilik Stratejileri

Maliyet Düşürme

Kaynakların Etkin Kullanımı

İşletme Değerini Artırma

Büyüme Stratejileri

Gelir Fırsatlarını Artırmak

Müşteri Değerini Artırmak

Fiyat

Kalite

Çeşitlilik

Yeni Ürün

Amaca Uygunluk

Hizmet

Paylaşım

Marka

Faaliyetler ile İlgili Süreçler
.Tedarik
.Üretim
….

Müşteriler ile İlgili Süreçler
.Müşteri Memnuniyeti
.Yeni Müşteri
….

İyileştirme Süreçleri
.Yeni Fırsatlar
.Süreçlerin İyileştirilmesi
….

Yasal Süreçler
.Çevre & İSG Yönetimi
.İK Yönetimi
.Mevzuatlar

İnsan
Sermayesi

Entellektüel
Sermaye

Kurumsal
Sermaye


Kapsam

Orta & Uzun Vadeli İş Planı

Hedeflerin ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması

Rol, Yetkinlik ve Sorumlulukların Belirlenmesi

Organizasyon Yapısının Tasarımı

Yetkinlik Geliştirme Programları Tasarımı

Organizasyon için Görevlendirme ve Atamalar

Yönetişim Sistemi ve Araçlarının Tasarımı

Doğru Ölçme, İzleme ve Denetleme Sistemi

Yetki Tanımları ve Yetkilendirme

Ücret & Performans Yönetim Sistemi Tasarımı

Holdinge Bağlı Şirketlerin Hizalanması (Grading)

YUKARI