Kurumsal Stratejilerin ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

 Giriş

Her seviyede performans göstergeleri

 • Saha Aktiviteleri
 • Çalıştaylar
 • Projeler
 • KAI
 • KMI & KPI
 • Master Plan
 • Finansal Sonuçlar

Her seviyedeki yöneticinin en kritik girdisi performans raporlarıdır.

Bilginin olmadığı yerde tahminler ve ön yargılar egemen olur ve yönetim kalitesini geliştirmek zorlaşır.

Bir raporun değeri kapsamı ile de ilgilidir. Raporlar, kurum performansının tüm unsurlarını kapsamalı, sonuçlar hedeflerle karşılaştırılmalı olarak sunulmalıdır. Kuruluşun “ anahtar performans göstergeleri “ nin belirlenmesi ve bunların ölçümlenmesi sistemlerinin kurulması için kaynak ayrılmalıdır.

Performans raporlarında, rapordan faydalanacak olan paydaşların önem verdikleri tüm konuların bütünsel ve dengeli bir şekilde olması raporun değerini artırır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bilgi toplayabilmek, stratejik risk ve fırsatları doğru değerlendirmeyi sağlayan bir ayrıcalık olacaktır.

İyi kararlar alabilmek için, önemli konular üzerine odaklanmak ve doğru verilerden oluşan doğru analizlere ulaşabiliyor olmak gerekir.

Amaç ve kapsam

Başarılı şirketleri öne çıkartan en önemli unsurlardan biri de, bu şirketlerin sağlıklı  bir ölçme, izleme ve kurumsal denetim sistemine sahip olmalarıdır.

Denetim, yönetim kurullarının asli görevlerindendir. Yönetim kurulları, tüm paydaşların güvenini, kurum değerini, kaynakların doğru kullanılmasını ve performansını yönetmek için denetim aşamasında çok yönlü göstergeler belirlemelidir.

Aşağıda belirtilen 5 boyutta stratejik amaçlar, hedefler ve ölçütler belirlenmeli ve yönetilmesi sağlanmalıdır.

Finansal Boyut (Hedef ve Göstergeler)

Müşteri Boyutu (Hedef ve Göstergeler)

Süreçler Boyutu (Hedef ve Göstergeler)

Çalışan ve Gelişim Boyutu (Hedef ve Göstergeler)

Çevre ve Sürdürülebilirlik Boyutu (Hedef ve Göstergeler)

Kurumsal Performans Göstergeleri, kuruluşların hedeflerine ulaşmada ve iş sonuçlarındaki başarısını gösteren sayısal değerlerdir.

Her bir iş sürecinin performans ölçütlerini belirlemek ve sistematik olarak ölçmek, gelecek için doğru kararlar vermemize yardımcı olacaktır.

Organizasyonun her seviyesinin kendi dinamiklerine uygun farklı ölçütlerin belirlenmesi ve ölçülmesi gerekir.

Her bir boyuttaki Kurumsal Performans Göstergeleri iki sınıfta ele alınmalıdır:

Öncü Göstergeler:

Bugüne etkisi fazla fark edilmeyen ancak gelecekteki iş sonuçlarını etkilemesi beklenen göstergeler.

Sonuç Göstergeleri:

Mevcut faaliyetlerin iş sonuçlarının ölçümü.

Kapsam ve uygulama aşamaları

Stratejik Amaçlar

 • Vizyon
 • Değer Açıklığı
  • Kuruluşun ortaya attığı uzun vadeli iddiası / vizyonu nedir ?
  • Vizyonumuza ulaştığımızı hangi temel göstergeler yardımıyla anlayacağız? 
  • İddiamız ile, mevcut durum arasındaki fark nedir?

Strateji ve Politikalar

 • Odak Alanları
 • Strateji Haritası
  • Önümüzdeki dönemde iddiamıza ulaşmada önemli olacak odak alanları neler?
  • Bizi vizyonumuza ulaştıracak “Oyun Planımız” nedir?

Performans Göstergeleri

 • Ölçütler (KPI’lar)
 • Başarı Seviyeleri
  • Stratejik hedeflerimizin başarıldığını gösteren ölçütler (KPI)’lar nelerdir?
  • Uzun vadeli başarı seviyesi (en az 3 yıllık rakamsal hedefler) ne olmalıdır?

Uygulama

 • Eylemler
  • Stratejik hedeflerimize ve belirlenen rakamsal başarı seviyesine ulaşabilmek için ihtiyacımız olan proje ve programlar nelerdir?

 

 

 

YUKARI