Stratejik Planlama ve Yönetim

Günümüzde küreselleşme, yeni oluşan pazarlar, hızla gelişen teknoloji, bireylerin ve toplumların ihtiyaçları ve beklentilerindeki farklılaşmalar, kâr amaçlı olup olmadığı ayrımı olmaksızın tüm kuruluşları bir değişim ve rekabet ortamı içinde hareket etme durumuyla karşı karşıya bırakmıştır. Değişime uyum sağlayamayan, rekabet edemeyen, fark yaratamayan kuruluşların başarılı olması ve varlıklarını sürdürebilmesi imkânsız hale gelmiştir. Bunu gerçekleştirmek için eskisinden daha fazla ve farklı şekilde stratejik düşünme, stratejik planlama yapma, stratejik kararlar almak zorunda olduklarını hissetmektedirler.

Strateji, kelime anlamı açısından “gidilecek yol, istikamet” anlamını taşımaktadır. Stratejiyi kuruluşlar açısından “amaçlarını gerçekleştirebilmek için izleyecekleri yolu belirlemek” şeklinde ifade edebiliriz.

Kuruluşların amaçları, var olma nedenleri doğrultusunda başarmak istedikleri ulaşmak istedikleri sonuçlardır. Bu sonuçlar, müşterilerinin ötesinde, sermayedar, işin sahibi, çalışan, toplum, iş birliği yapılan kuruluşlar başta olmak üzere bugün ve gelecekte etkileşim içinde oldukları geniş bir paydaş kesiminin ihtiyaç ve beklentileri ile ilgilidir. Kısaca kuruluşlar geniş bir paydaş kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak stratejiler geliştirme durumundadır.

Nitekim, EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) mükemmel kuruluşları tanımlarken üç ana hususa işaret etmektedir:

“Mükemmel kuruluşlar uygulamada,

 • bugün ve gelecekte, paydaşlarının kimler olduğunu ve onların beklentilerinin neler olduğunu açık bir şekilde anladıkları,
 • Bu beklentileri yerine getirmek veya bunları aşmak için dengeli bir şekilde stratejilergeliştirdikleri,
 • ve bugün mükemmel sonuçlar elde ettikleri ve bu performansı gelecekte de devam ettirebileceklerini gösterdikleri anlamına gelir.”

Bugün için ihtiyacını duyduğumuz ve üzerinde konuştuğumuz “Stratejik Yönetim” ifadesi, kuruluşların her gelecek dönem için stratejiler belirleyerek bunları bir şekilde plana dökmesi ya da Stratejik Plan yapması anlamını taşımamaktadır. Stratejik bakış açısı ile amaca nasıl ulaşılacağı konusunu tüm boyutları ile ele alarak ortaya konan yaklaşımın / yaklaşımların nasıl hayata geçirileceğine ilişkin bir plan yapma eylemidir.

Stratejik planlama temelde kuruluşun nerede olduğu ve buradan nereye gitmesi gerektiği ile ilgili amaç ve sonuçlara rehberlik eden bir yol haritasıdır. Stratejik Yönetim ise bir kuruluşun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir. Stratejik Yönetim aşağıdaki hususları barındırır:

 • Kuruluşu bir bütün olarak bir yöne sevk etmek, yönlendirmek
 • Günün şartlarına göre pusulayı yeniden ayarlamak
 • Kuruluş mensuplarının ve birimlerinin azami ölçüde sinerji yaratmasını sağlamak, çelişkileri ve çatışmaları asgariye indirmek
 • Gerek yön belirlerken gerekse uygulamayı icra ederken, iç ve dış tüm bilgi birikiminden ve yaratıcı fikirlerden istifade etmek
 • Gerçekleşenlerle, hedeflenen arasındaki farkları irdeleyerek dersler çıkarmak ve bir çeşit öğrenen örgüt konumuna gelmek

Grupas Gelişim olarak, bizler geçmiş bireysel deneyimlerimizin üstüne koyduğumuz grup deneyimimiz ile kuruluşların değişime uyum sağlama ve rekabetçi olmalarını güvenceye almak üzere sunduğumuz danışmanlık ve rehberlik desteğini üç ana başlık altında toplamaktayız:

 • Stratejik Yönetime Geçiş
 • Stratejik Planlama; Kurumsal Stratejilerin Belirlenmesi
 • Kurumsal Performans Yönetimi ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Stratejik Yönetim açısından birbirinin tamamlayıcısı olan konular, kuruluşların ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde bağımsız veya birbirini tamamlayıcı şekilde çözümler olarak sunulmaktadır.  

YUKARI