Yönetimin Yeni Kuşaklara Devri ve Değişimin Yönetilmesi

Amaç:

Şirketin ve ailenin geleceğinin güvence altına alınması amacıyla hissedarlar ve / veya aile bireylerinin yönetimin devri için hazırlanması, kariyerlerinin planlanması ve yönetim becerilerinin geliştirilmesini gerçekleştirmek üzere yol haritasının oluşturulması.

Kapsam:

 • Mevcut durumun analizi
 • Geleceğin tasarlanması
 • Geçiş sürecinin planlanması
 • Uygulama desteği
 • Gözden geçirme

Mevcut durum analizi

 • Aile üyeleri arasındaki ilişkinin
 • Ortaklık yapısının
 • Organizasyon yapısının
 • Yönetim ve karar alma süreçlerinin
 • Finansal ve mali süreçlerin
 • Raporlama süreçlerinin
 • Paydaşlarla olan ilişkilerin incelenmesi
 • Aile ve şirket değerlerinin
 • Yönetim yaklaşımlarının, politika ve stratejilerin öğrenilmesi

Geleceğin tasarlanması

 • Aile ve işin sınırlarının
 • Aile bireyleri arasındaki ilişkilerin
 • Aile ve işletme amaçlarının ayrımının
 • Aile bireylerinin yetki ve sorumluluk alanlarının sınırlarının
 • İcra görevi yapan aile bireylerinin performans kriterlerinin
 • Profesyonel yöneticiler ile ilişkilerinin
 • Aile bireylerinin yönetim kurullarında görev alması ile ilgili kriterlerin tanımlanması
 • Devir alacak aile üyesi kuşakların;
  • Seçim kriterlerinin belirlenmesi
  • Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli planları ile uyumlu olacak şekilde seçilmeleri
  • Yetkinliklerinin, bilgi ve deneyim seviyelerinin incelenmesi ve olası ihtiyaçların tespit edilmesi
  • Profesyonel olarak görev almaları (şirket içi – şirket dışı) ile ilgili ilke, kural ve ölçütlerin belirlenmesi
  • Pozisyon temelli yetkinliklerinin tanımlanması

Geçiş sürecinin planlanması

 • İş rotasyonu ve kariyer planlama
 • Eğitim ve gelişim planlaması
 • İdari yapılanma;
  • Aile konseyi;
  • Aile konseyinin kurulması ve aile konseyi üyelik esasları
  • Aile konseyi başkanı ve başkanlık esasları
  • Aile konseyinde karar alma, toplantı ve toplantı gündemi
  • Aile konseyinin faaliyetleri
  • Aile konseyi üyelerinin başka işlerde çalışması
  • Aile konseyi temettü dağıtım kriterleri
 • Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin belirlenmesi
 • Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin başka işlerde çalışması
 • Aile konseyi ve yönetim kurulu ilişkileri
 • Yönetim kurulu ve icra kurulu ilişkileri
 • Mülkiyet
  • Aile şirketlerinin mülkiyeti
  • Aile şirketlerinin elden çıkartılması
  • Aile bireylerine hisse verilmesi
  • Hisse devir usulleri
 • Gelir ve harcamaların düzenlenmesi
  • Aile bireylerinin gelirleri
  • Aile bireylerinin harcama esasları

Uygulama

 • Politika, prosedür, yönetmelik ve talimatların hazırlanması ve yayımı
 • Organizasyon yapısının oluşturulması ve yayımı
 • Atama ve görevlendirmelerin yapılması
 • Koordinasyonun sağlanması
 • Eğitim ve beceri geliştirme programlarının uygulamaya alınması
 • Bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması

Gözden geçirme

 • Periyodik yönetim toplantılarının oluşturulması
  • Haftalık yönetim takımı toplantıları
  • Aylık yönetim kurulu toplantıları
  • Devir ve değişimde görev alan aile bireylerinin performanslarının üç ayda bir değerlendirilmesi
  • Yıllık kurum performans değerlendirme toplantıları
  • Tüm toplantı çıktılarına göre gerekli revizyonların yapılması
YUKARI